Shoot voorwaarden

Bedenktijd en annuleringen

 • Bij reservering van een fotoshoot is er sprake van een maatwerk dienst waarvoor fotograaf tijd en capaciteit wordt gereserveerd. De Wet Kopen op Afstand wordt gehanteerd waarbij bedenktijd van 14 dagen niet van toepassing is. De Opdrachtgever gaat akkoord met de annuleringsvoorwaarden bij reservering van een fotoshoot bij de Fotograaf.
 • Consumenten mogen altijd de afspraak verplaatsen tot 24 uur voor de afgesproken datum en tijd, is de tijd tot de shoot binnen 24 uur, dan geldt er een wijzigingstarief van € 12,50.
 • Annulering van de opdrachtovereenkomst door de opdrachtgever is gratis tot 24 uur na de definitieve reservering. Hierna wordt het volledig bedrag in rekening gebracht (tenzij een TFP opdracht is overeengekomen).
 • Annulering van de opdrachtovereenkomst door de Fotograaf, moet de Fotograaf in het uitzonderlijke geval dat de Fotograaf ziek is of door overmacht de overeengekomen opdracht niet kan uitvoeren, de Opdrachtgever de al gedane betalingen volledig terugbetalen. Er kan geen aanspraak gemaakt worden op een eventuele vergoeding voor de al gemaakte hotelkosten, reiskosten, het opnemen van vrije dagen of andere gemaakte kosten.
 • De Fotograaf is niet verantwoordelijk voor een vervangende fotograaf, maar kan er wel bij adviseren.
 • Onder invloed van drugs en/of alcohol is het is niet toegestaan deel te nemen aan de fotoshoot.

Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden van de Fotograaf wordt verstaan onder:
 • Aw: Auteurswet 1912
 • Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, of andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden gesteld.
 • Beelddrager: de drager waarop een fotografisch werk (wel of nietmet het oog herkenbaar) is vastgelegd, zoals een dia, negatief, afdruk, dvd of USB-stick.
 • Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW.
 • Opdrachtgever: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
 • Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 tot 12 en 13 Aw.

Vergoedingen
Als partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door de Fotograaf gehanteerde vergoeding van toepassing (zie prijslijst website www.henibl.nl)

 • Als en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal de Fotograaf naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij de Fotograaf onder meer zal kunnen aanknopen bij de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten. Tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij verwezen kan worden naar vergoedingen zoals door collega's van de Fotograaf in rekening gebracht, wat in voorgaande gevallen volgens het recht als redelijk en billijk is bestempeld. Vergelijkende vergoedingen zoals die in omringende landen door fotografen in rekening worden gebracht en de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het werk.
 • Als aannemelijk is dat de Fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs nodig waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor rekening van de Opdrachtgever.

Factuur en betalingen

 • De Opdrachtgever zal de factuur van de Fotograaf op onjuistheden controleren. Als de Opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van belangrijke redenen heeft afgewezen en aan de Fotograaf heeft teruggestuurd, zal de betrokken factuur als bindend tussen partijen gelden en vervalt enig recht van de Opdrachtgever op reclamatie.
 • Betaling moet geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum.
 • Bent u niet tevreden met de fotoshoot, geef dit daar en op dat moment aan, dan betaalt u niets of de studio verzorgt een nieuwe fotoshoot! Gaat u akkoord en bent u tevreden, dan rekent u af bij een van onze medewerkers. Betaling is bindend en gaat u akkoord met het resultaat.
 • De Opdrachtgever verricht de aan de Fotograaf verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op vergoeding, behalve verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan de Fotograaf heeft verstrekt.
 • Als de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen heeft ontvangen, is de Opdrachtgever in verzuim en daarom de wettelijke rente verschuldigd, te vermeerderen met 2% per maand, ingaande vanaf de factuurdatum.
 • Als de Opdrachtgever in gebreke is of op een andere manier tekortgeschoten is in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.
 • Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk hoe dan ook is toegestaan, zolang de Opdrachtgever enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet heeft voldaan of op een andere manier nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de Fotograaf dan ook.

Levering en product(en)

 • Beelddragers worden geleverd in het pand waar de Fotograaf zijn bedrijf uitoefent. Verzonden Beelddragers zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever tot het moment dat de Beelddragers door de Fotograaf onbeschadigd retour zijn ontvangen.
 • Fotoproducten (afdrukken, canvassen, albums etc.) worden pas besteld en/of geproduceerd na ontvangst van de betaling(en).
 • Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen manier en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever.
 • De Fotograaf hanteert, maar niet als anders overeengekomen, alleen geschatte levertijden. Fotoboeken worden 8 weken na betaling van de factuur geleverd. Levertermijn kan afhankelijk zijn van het gekozen materiaal. Digitale bestanden (alleen goede kwaliteit JPEG) worden uiterlijk 4 weken na de shoot geleverd via de diensten van Wetransfer.com (de klant dient hiervoor een juist emailadres beschikbaar te stellen).
 • Dient een fotoshoot opnieuw te gebeuren of hersteld te worden, na beoordeling van onze hoofdfotograaf. Dan kan de fotoshoot hersteld worden, op dezelfde locatie, zelfde outfit en dezelfde personen. Klopt een van deze drie punten niet, dan rekenen we het volle tarief.
 • Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd, als een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 • Als foto afdrukken, canvassen, albums of andere fotoproducten beschadigd of in verkeerde staat ontvangen worden, dient de Opdrachtgever dit binnen 2 dagen kenbaar te maken aan de Fotograaf. Na deze tijd wordt eventuele beschadiging of klacht over het product niet meer in behandeling genomen.
 • Bij aanschaf van de digitale bestanden is de Fotograaf niet verantwoordelijk voor afwijkingen in kleur en kwaliteit wanneer de fotoproducten ergens anders besteld worden. Alleen bij bestellingen verwerkt door de Fotograaf kan hoogwaardige kwaliteit en kleurechtheid gegarandeerd worden.
 • Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van de Fotograaf ontworpen. Er worden geen rechten verleend aan getoonde voorbeelden. De getoonde voorbeelden zijn alleen ter aanwijzing.

Klachten

 • Klachten van de Opdrachtgever over het geleverde werk dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk aan de Fotograaf worden doorgegeven. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, maar niet als dit tot onevenredige schade voor de Opdrachtgever zou leiden. Ontvangt de Opdrachtgever de beelden per mail of andere digitale transfer en reageert niet binnen 24 uur, dan gaat de Fotograaf er vanuit dat de Opdrachtgever tevreden is.

Internet

 • De Opdrachtgever zal van de Fotografische werken geen andere kopieën maken, digitaal of op een andere manier, dan die strikt nodig zijn voor het overeengekomen gebruik op internet. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de gebruiker de gebruikte (werk)kopie(ën) van het Fotografische werk wissen dan wel vernietigen.
 • De Fotograaf mag de gemaakte en/of bewerkte foto's gebruiken voor reclame op al zijn websites, Facebook, blog en andere doeleinden, maar niet als de opdrachtgever vooraf heeft aangeven dit niet te willen.
 • Bij overeengekomen gebruik op internet zal de Opdrachtgever ervoor zorg dragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde Fotografische werk niet groter zijn dan 800 bij 600 pixels.
 • De Opdrachtgever zal de Fotograaf vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van haar website waarop het Fotografisch werk is afgebeeld. Als hierover speciale voorzieningen nodig zijn dan zal hij deze aan de Fotograaf verstrekken.

Auteursrecht

 • Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de Fotograaf.
 • Bij aanschaf van een dvd met de digitale bestanden op hoge resolutie heeft de Opdrachtgever het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media.
 • Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotograaf. Anderen uitsneden, collages of andere bewerkingen zijn niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan dat de klant digitale bestanden opstuurt naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Fotograaf.
 • De Opdrachtgever geeft toestemming aan de Fotograaf om de gemaakte foto's van de Opdrachtgever en de overige familieleden te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden op internet, zoals portfolio, blog, sociale media, e-book en andere website. Deze lijst van opsommingen is niet limitatief, in gratis en het drukwerk uit eigen beheer, zoals flyers, expositie, producten en boeken. Deze lijst van opsomming is niet limitatief en voor alle huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten van de Fotograaf. De Opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of teruggave.
 • De Fotograaf zal de gemaakte foto's nooit verkopen aan een ander bedrijf of toestemming geven om deze op enige manier door derden commercieel te gebruiken, zonder toestemming van de Opdrachtgever.
 • Als de Opdrachtgever uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto's van hem (haar)of van leden van het gezin (familie)gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de Opdrachtgever dit voor de overkomst kenbaar te maken aan de Fotograaf. 
 • De Fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (ongeoorloofd) gebruik van foto's door derden, wanneer foto's bijvoorbeeld gekopieerd zijn van de website of Facebook of andere sociale media.
 • Het portretrecht geeft de Opdrachtgever de mogelijkheid de door de Fotograaf verstrekte foto's voor eigen gebruik te dupliceren zolang dit binnen de grenzen van het auteursrecht blijft.

Inbreuk op het auteursrecht

 • Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
 • Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade. Alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Toepassing

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Opdrachtgever en de Fotograaf van HeNiBl.nl, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten. Ook na het beëindigen van een overeenkomst, maar niet als partijen schriftelijk en uitdrukkelijk onder deze voorwaarden zijn afgeweken.

Naamsvermelding

 • De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 • Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de Fotograaf een vergoeding toe van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade. Alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
 • Wanneer de Opdrachtgever schriftelijk toestemming heeft verkregen het Fotografische werk te verveelvoudigen, in welke vorm dan ook, is deze gehouden er voor zorgen dat de naam van de Fotograaf op deze reproducties wordt aangebracht. In het geval van digitale en elektronische kopieën is de Opdrachtgever ook gehouden er voor zorgen dat de volledige metadata, zoals ze door de Fotograaf tot onderdeel van het digitale bestand zijn gemaakt behouden blijven; het gaat daarbij om informatie volgens de EXIF, de IPTC, de XMP en de ICC standaards.

Rechten van derden

 • De Opdrachtgever die een Fotografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart de Fotograaf van alle aanspraken hier op en verder.
 • De Fotograaf is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde personen.

Aansprakelijkheid Fotograaf

 • De Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade die door de Opdrachtgever is ontstaan, maar niet als er sprake is van grove schuld of opzet door de Fotograaf of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of als en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Faillissement en surseance van betaling

 • Zowel de Fotograaf als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen bij faillissement of surseance van betaling van de andere partij. Bij faillissement van de Opdrachtgever heeft de Fotograaf het recht de verstrekte licentie in te trekken, maar niet als de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

Rechts- en forumkeuze

 • Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door de Nederlandse rechtsstaat
 • Ieder geschil over de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking.
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
 • De Fotograaf en de Opdrachtgever zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.